Pravidla pro soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE „SOUTĚŽ O DVA VOUCHERY NA LIBOVOLNÝ KURZ VAŘENÍ VE ŠKOLE VAŘENÍ LABORATORIO V CELKOVÉ HODNOTĚ 7 600 Kč“

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

1.1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Soutěž o dva vouchery na libovolný kurz vaření ve škole vaření Laboratorio v celkové hodnotě 7 600 Kč“ („Soutěž“), jejímiž hlavním pořadatelem je Laboratorio – škola vaření @skolavareni. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže a mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2. Pořadatelem soutěže je společnost Cooking Time s.r.o. IČO: 247 93 272, se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 174723, (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram („Instagram“) a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže. Účastník Soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv Instagramu.

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1. Soutěž bude probíhat od 11.12. 2022 do 13.12. 2022 na území České republiky („Doba konání Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“).

2.2. Tato Pravidla upravují podmínky Soutěže ve vztahu k soutěžícím – spotřebitelům s kontaktní adresou na území České republiky.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízen aktivní osobní účet na Instagramu a splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).

3.2. Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a mít po celou Dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní Instagramový účet, zároveň tento Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Instagramu. V případě zániku Instagramového účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být Soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže.

3.3. Každý Soutěžící se smí účastnit Soutěže pouze prostřednictvím jediného Instagramového účtu. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil Soutěže z více účtů, budou všechny jeho příspěvky ze všech účtů ze Soutěže vyřazeny.

3.4 Účast v Soutěži prostřednictvím Instagramového účtu jiné osoby jako Soutěžícího je vyloučena.

3.5 Ze Soutěže jsou vyloučeni rovněž všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem dle článku 4.11 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným, např. k dobročinným účelům.

3.6 Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE, VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A VÝHRY V SOUTĚŽI

4.1. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže pod soutěžním příspěvkem na profilu pořadatele skolavareni, dá „to se mi líbí“ příspěvku se zadáním soutěže, sleduje instagramový účet školy vaření Laboratorio @skolavareni a označí do komentáře pod soutěžní příspěvek další osobu, se kterou by šli na kurz vaření.

4.2. Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.6 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4. 3. Výhrou v Soutěži jsou dva vouchery na libovolný kurz vaření ve škole vaření Laboratorio v celkové hodnotě 7 600 Kč, „Výhra“).

4. 4. Pořadatel má v odůvodněných případech právo nahradit Výhru obdobným plněním.

4.5 Společnost Cooking Time s. r. o. po uplynutí Doby konání Soutěže vybere prostřednictvím automatického generátoru, mobilní aplikace Rafi - Giveaway for Instagram, dva výherce.

4.6 Výherce bude informován prostřednictvím soukromé zprávy zaslané z Instagramového účtu Laboratorio. – škola vaření na příslušné Instagramový účet Výherce („Výzva“), a to do sedmi (7) pracovních dnů od uplynutí Doby konání Soutěže. Stejně tak bude prostřednictvím "stories" na Instagramu zveřejněn záznam z losování výherců dle článku 4.5.

4.7 Výherce kontaktuje na základě Výzvy Pořadatele na Instagramový účet Laboratorio – škola vaření(@skolavareni), a to do pěti (5) dnů od zaslání Výzvy, a sdělí mu údaje potřebné pro odeslání Výhry.

4.8 Výherce, který neposkytne potřebnou součinnost dle článku 4.7 Pravidel nebo ji předem odmítne, ztratí nárok na uplatnění Výhry.

4.9 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na uplatnění Výhry podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vybere jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda Výhru použije k jiným účelům.

5. 5. PŘEDÁNÍ VÝHER VÝHERCŮM

5.1. Výhra v Soutěži bude Výherci zaslána na adresu v České republice, kterou sdělí dle článku 4.7, a to zejména prostřednictvím elektronických služeb.

5.2. Pokud si Výherce Výhru nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 4.9 těchto Pravidel.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ PODOBIZNY A UŽITÍ SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

6.1. Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Cooking Time s. r. o. se sídlem Kubelíkova 1189/29, 130 00 Praha 3, IČO 24793272, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení dle jejich osobního Instagramového účtu, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

6.2. Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího,zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.3. Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel zejména v souvislosti s případnou Výhrou bezplatně rozšiřoval jméno, příjmení, případně jméno a příjmení dle osobního Instagramového účtu Soutěžícího, a jeho soutěžní příspěvky (zejm. fotografie) použité v rámci účasti v Soutěži, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce Doby konání Soutěže.

6.4 Společnost Meta je však správcem osobních údajů všech uživatelů a návštěvníků Sociální sítě zpracovávaných obecně při jejím provozování a také při provozování dalších produktů společnosti Meta. Pro více informací vizte příslušné stránky Sociální sítě týkající se používání osobních údajů: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect. Upozorňujeme také, že při správě profilu pořadatele na sociální síti Instagram se mohou pořadatel spolu se společností Meta stát společnými správci Vašich osobních údajů, a to s ohledem na to, že sociální síť Instagram poskytuje pořadateli při provozu jeho profilu tzv. přehledy stránek, což jsou souhrnná data o tom, jak lidé komunikují s profilem pořadatele na sociální síti (například jde o informace o počtu osob či profilů, které si zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na příspěvky pořadatele na jeho profilu na sociální síti, souhrnné anonymizované demografické údaje – např. věk, město, pohlaví takových osob apod.). Hlavní odpovědnost za zpracování dat z těchto přehledů však nese společnost Meta.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná v biu Instagramového účtu Laboratorio – škola vaření(@skolavareni). skolavareni

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese [info@laboratorio.cz].

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plnědodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.4 Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Instagram či souvisejících webových stránek.

7.5 Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození Výhry při jejich přepravě Výherci.

7.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit,prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

7.7 Vyplacení peněžitého plnění namísto Výhry není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.

7.8 Nárok na uplatnění Výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.

7.9 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

7.10 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a jen poté, co se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

7.11 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na jiný subjekt.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 5. 12. 2022.