Pravidla pro soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍ SÍTI INSTAGRAM

1. Obecná ustanovení

1.1. Organizátorem soutěže je společnost Cooking Time s.r.o. IČO: 247 93 272, se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 174723, (dále jen „Organizátor“), příležitostně organizuje soutěže, které vyhlašuje prostřednictvím svého profilu na https://www.instagram.com/skolavareni/sociální síti Instagram (dále jen „Vyhlášení soutěže“).
 

1.2. Vyhlášení soutěže stanoví termín konání soutěže, výhry, princip soutěže a počet a způsob výběru výherců.

1.3. Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Instagram, Facebook a nijak s ní nesouvisí ani jiným poskytovatelům služeb informační společnosti.
 

2. Partner soutěže
 

2.1. Organizátor soutěž zpravidla pořádá spolu s další osobou (dále jen „Partnerem soutěže“), která vloží do soutěže věcné ceny (výhry). Není-li ve Vyhlášení soutěže uveden žádný Partner soutěže, má se za to, že Partnerem soutěže je sám Organizátor.

2.2. Soutěžící je srozuměn s tím, že účastí v soutěži poskytuje svá data nejenom provozovateli sociální sítě Instagram, ale také Organizátorovi a Partnerovi soutěže v rozsahu uvedeném níže.
 

3. Účast v soutěži

3.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, která akceptuje a splní podmínky a tato závazná pravidla soutěže, dále jen „Soutěžící“.

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora a Partnera soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se by se některá z těchto osob stane výhercem, nemá nárok na výhru.

3.3. Soutěžící se svou účastí v soutěži zavazuje dodržovat následující pravidla. Soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že si je vědom a dodržuje své povinnosti dle podmínek a zásad služeb Instagram uvedených na https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870)
 

4. Místo a doba trvání a princip soutěže

4.1. Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím výše uvedeného profilu: https://www.instagram.com/skolavareni/ Organizátora na sociální síti Instagram v komentářích pod soutěžním příspěvkem z data (30.1.2019).

4.2. Principem soutěže je uveřejnit komentář pod soutěžním příspěvkem v termínu  trvání soutěže od (30.1. 2019, 12:00 do 10.2. 2019, 23:59) a současně musí splňovat tato pravidla soutěže a veškeré podmínky uvedené v bodu 4.3, které jsou taktéž uvedeny pod soutěžením příspěvkem.

4. 3. Soutěžící se soutěže účastní uveřejněním komentáře pod soutěžním příspěvkem, kde zodpoví soutěžní otázku, doplní následující větu: „Chci vařit na kurzu s Riccardem Lucque, protože __________ .“ A současně splní podmínky, že bude sledovat profil @skolavareni na Instagramu a současně označí do komentáře, alespoň jednu osobu = uživatelský profil na Instagramu, které by výhra udělala radost.

4. 4. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
 

5. Určení vítěze
 

5.1. Vítězi soutěže se stanou čtyři soutěžící, kteří splní všechny podmínky  pro účast v soutěži a současně byly jejich komentáře vybrány odbornou porotou určenou Organizátorem soutěže. Výherci budou vybráni v souladu s principem a pravidly soutěže vždy nejdéle do 10ti pracovních dnů.

5.2. Výherci soutěže budou celkem 4 osoby, každý z výherců získá 1x výhru tedy, jeden voucher. O výhře budou informováni komentářem pod vítězným komentářem a v soukromé zprávě na Instagramu přes označení jejich profilů na síti Instagram. Výherci budou vyzváni, aby v rámci soutěže zaslali Organizátorovi své kontaktní údaje. Organizátor se s nimi touto cestou domluví na zaslání výhry.

5.3. V případě, že výherce neodpoví na soukromou zprávu do 5ti dní od kontaktování, tak nárok na výhru zaniká.
 

6. Výhry

6.1. Výhrou v soutěži je 4 x voucher na kurz vaření do školy vaření Laboratorio s názvem: „Recepty z Riccardovy Italské kuchařky“ s konkrétním datem konání 26. 3. 2019. Celkem budou určeni 4 výherci.

6.2. Výhry věnuje Organizátor soutěže. Soutěžící přebírá výhru na své vlastní riziko a převzetím výhry přebírá plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly využitím výhry vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádnou újmu způsobenou výhercům nebo třetím osobám výhrami nebo jejich využitím.

6.3. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru cenou obdobného typu. Soutěžící nemá nárok na vyplacení finanční hodnoty výhry v případě, že vybraná výhra nebude k dispozici nebo ji nebude možné z jakéhokoliv důvodu čerpat.


7. Ochrana osobních údajů a osobnostní práva

7.1. Soutěžící souhlasí s tím, aby Organizátor a Partner soutěže zpracovávali jím poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu jméno, příjmení, přezdívka na sociální síti Instagram, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo a komentář pod soutěžním příspěvkem, fotografie (příspěvek na sociální síti), a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o produktech a službách nabízených Organizátorem a Partnerem soutěže a o jiných nabídkách v této souvislosti (obchodní sdělení).

7.2. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo na přístup k těmto údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů a další práva uvedená v § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracování osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.

7.3. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor a Partner soutěže jsou oprávněni bezplatně užít jména, přezdívky na sociální síti Instagram, e-mailové adresy a fotografie (soutěžního příspěvku) pro své marketingové účely v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech Organizátora a Partnera soutěže.

8. Vyloučení ze soutěže

8.1. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly budou ze soutěže vyřazeny.

8.2. Organizátor si současně vyhrazuje právo bez udání důvodu vyřadit ze soutěže osoby, jejichž chování, soutěžní příspěvek či instagramový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání nebo odporují pravidlům sociální sítě Instagram.

8.3. Pokud se ze soutěže vyřazená osoba stane výhercem, nemá nárok na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly a přezkumu splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.
 

9. Závěrečná ustanovení


9.1. Tato pravidla platí pro všechny soutěže, u kterých Vyhlášení soutěže obsahuje odkaz na http://bit.ly/LaboratorioSoutěž

9.2. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (funkčnost sítě, ztráta dat atp.). Organizátor dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné.

9.3. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit, přerušit nebo zrušit bez výběru výherců či jinak změnit pravidla soutěže. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

9.4. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu Organizátora nebo e-mailem na adresu:  info@laboratorio.cz do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

9.5. Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

9.6. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Organizátorem, Partnerem soutěže a soutěžícími, jakož i související právní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
 

Tato pravidla jsou platná a účinná od 30.1.2019